Evangelium postpravdy

12.09.2017 18:00

 

    

 

Odkaz na rozhovor s autorem. 

 

https://vltava.rozhlas.cz/mozaika-5057550